Artikel

Kristen och kosher?

I takt med att den messianska rörelsen växer utmanas kyrkan i många frågor av en alternativ bibeltolkning. En av dessa frågor har att göra med bibelns matregler. När kyrkan traditionellt tolkat Petrus syn (Apg 10:9-16) som ett tecken på att all mat är ren och ok att äta, ger oss de Jesustroende judarna en ny tolkning.

Aaron Eby, Jesustroende jude, bibellärare och författare till boken ”Biblically Kosher” (First Fruits of Zion, 2012) förklarar att Petrus syn inte alls handlar om mat – den bär snarare ett judiskt symbolspråk genom vilket Gud ville berätta för Petrus att hedningarna inte var orena ”Men mig har Gud visat att man inte skall kalla någon människa ohelig eller oren” (Apg 10:28). I synen symboliserar djuren olika nationer/folkslag och duken med dess fyra hörn symboliserar världen. Det finns inget i bibeltexten som antyder att Petrus efter synen ändrar sin hållning i fråga om matregler. Petrus fortsätter, liksom de övriga apostlarna, hålla den judiska lagen. 

Ett annat bibelställe som kyrkan ofta använt för att hävda att matreglerna är upphävda är Markus 7, där Jesus ”förklarar all mat ren”. Problemet med den tolkningen är dock att texten inte specifikt handlar om mat utan om rituell handtvagning. Den messianska teologen och bibelöversättaren David H Stern kommenterar texten i Jewish New Testament Commentary: ”Många antar att Jesus upphävde matreglerna och därmed förklarade griskött som ren mat, men det är inte sant! Sedan början av kapitlet har ämnet varit den muntliga traditionens syn på rituell renhet i förhållande till handtvagning och inte alls frågan om matregler! (egen översättning)

Den rituella handtvagningen var en praktik som hade sin bakgrund i templets reningscermonier och som genom ”de äldstes stadgar” (Markus 7:3) överfördes till vardagslivet. Fariséerna var noggranna med rituell handtvagning i samband med måltider för att undvika rituellt oren mat. Uppenbarligen lägger inte Jesus samma tonvikt på detta utan menar att det som primärt orenar en människa är det som kommer från hjärtat (otukt, avund, onda tankar etc.). Både Eby och Stern understryker att själva frasen ”därmed förklarade han all mat för ren” är en forcerad översättning av grundtexten som bygger på kyrkans traditionella förförståelse utav texten.

Om lagarna angående matreglerna är oförändrade för messianska judar så återstår frågan om vad som gäller de hednakristna.

Jerusalemmötet i Apg 15 är kanske den text som tydligast visar att även hednakristna förväntas iaktta matregler: ”de skall avhålla sig från sådant som orenats genom avgudadyrkan, från otukt, från köttet av kvävda djur och från blod.” (Apg 15:20) Eby hävdar att ”kött från kvävda djur” syftar på kött som inte har slaktats korrekt enligt traditionen för rituell slakt. För att styrka denna tes hänvisar han till rabbinska källor samt bibelforskare som John B Pohill, Joseph A Fitzmyer, Peter J. Tomson och Richard Bauckham. Bauckham påvisar bl.a. parallellen till 3 Mos 17:13 ”(…) av det slag som får ätas, skall han låta blodet rinna ut”.

Förtäring av icke-kosherslaktat kött var en av de saker som hednakristna skulle avhålla sig från ”Ni gör rätt om ni undviker sådant.” (Apg 15:29). Vidare kan Jakobs ord som avslutar Jerusalemmötet betraktas som en inbjudan till de hednakristna att fördjupa sin observans i frågan om kosher. ”Ty Mose har i tidigare släktled haft sina förkunnare i alla städer, då han föreläses i synagogorna varje sabbat.” (Apg 15:21). Eby nämner också att Didache (tidig apostolisk skrift) uppmuntrade de kristna att bära så mycket de kunde av Herrens ok (Torah) i fråga om matregler (Didache 6:2-3).

Eby lyfter även fram historiska exempel på kristen kashrut. Han nämner kyrkohistorikern Oskar Skarsaune som i boken ”In the shadow of the Temple” menar att det finns historiska bevis för att hednakristna i Lyon, Frankrike så sent som på 200-talet e Kr, då Ireneus var stadens biskop, fortfarande följde matreglerna i linje med beslutet från Jerusalemmötet. I takt med att kyrkan bröt med de judiska traditionerna så upphörde dock på sikt denna praktik.

”Biblically Kosher” av Aaron Eby kan beställas via www.ffoz.org

Annonser
Standard

One thought on “Kristen och kosher?

  1. Pingback: länkar | Messiansk-judiska studier

Kommentarer inaktiverade.