Recension

Jesus med judiska ögon

jesus_med_judiska_ogon-lundgren_svante-27016918-390083063-frnt

Svante Lundgren”Jesus med judiska ögon”(Artos)

I boken ”Jesus med judiska ögon” presenterar teologen Svante Lundgren judisk Jesusforskning och lyfter fram både liberala och ortodoxa judiska teologer som haft betydelse för synen på Jesus.

Det är troligen en överraskning för många hur positivt judiska forskare idag framställer Jesus. Även om de kan vara oense om huruvida Jesus främst ska räknas som farisé, sionist eller galileisk undergörare, råder ändå konsensus om att Jesus levde som lagtrogen jude och inte hade någon intention att skapa en religion skild från judendomen. Man pekar på att kyrkans traditionella tolkningar av Jesu undervisning ofta varit missvisande då de inte tolkats i sin judiska kontext. Dock finns en mycket försonlig ton gentemot kristendomen inom den judiska teologiska sfären. Flertalet forskare (främst inom reformjudendomen) menar att kristendomen, trots att den rent teologiskt inte kan omfamnas av judendomen, är en systerreligion och att Gud genom historien använt kristendomen för att hednafolken ska lära känna Israels Gud. Kontroversiella frågor som exempelvis Jesu messianska anspråk, inkarnationen och treenigheten belyses i den andra delen av boken. Lundgren återger flera framstående bibelforskares (exempelvis Daniel Boyarin) tankar kring dessa ämnen.

Särskilt intressant är den sista delen av boken som behandlar messiansk judendom. Lundgren visar på olika teologiska skolor inom den messianska rörelsen – inte minst gällande synen på Jesu gudomlighet. Han tar upp ett flertal inriktningar där bl. a Mark Kinzer’s kritik av den nicenska trosbekännelsen diskuteras. Vidare nämns t.ex. Tsvi Sadan’s bok ”The Concealed Light – Names of the the Messiah in jewish sources”, influerad av judisk mysticism, som ett innovativt bidrag.

”Jesus med judiska ögon” är en utmärkt sammanställning av modern judisk Jesusforskning, den är lättläst, skriven för en bredare publik än endast bibelforskare och teologer. För dem som är intresserade av messiansk teologi är bokens sista del unik i sitt slag – mig veterligen finns inget liknande skrivet på svenska.

David Åhlén

(Recensionen tidigare publicerad i tidningen Dagen)

Beställ boken direkt från Artos.

Annonser
Standard