Artikel, Parasha

Kedushim (Heliga)

Klicka här om du vill prenumerera på veckans Torah och läsa hela kommentaren.

Kommentar till veckans parasha (avsnitt) från Toran: 2 Mos 12:21–51

Vi rekommenderar att du läser igenom det aktuella avsnittet i din Bibel först innan du studerar kommentarerna.

Be att Gud talar till dig när du läser kommentarerna och tänk på följande: (1) Vad talar starkast till mig? (2) Vad kan jag börja tillämpa? (3) Finns det något jag behöver ändra på i mitt liv?

En kallelse till helighet

”HERREN talade till Mose. Han sade: Säg till Israels barns hela menighet: Ni skall vara heliga, ty jag, HERREN, er Gud, är helig.” (3 Mos 19:1-2)

Parashat Kedushim handlar om helighet eller helgelse. Tredje Mosebokens nittonde kapitel är ett av de allra viktigaste kapitlen i Toran. Enligt den traditionella judiska indelningen av buden, innehåller detta kapitel fler bud än något annat kapitel i Toran, inte mindre än 48 stycken! Av dessa är 12 positiva och 36 är negativa. Alla dessa bud beskriver vad som menas med att vara helig.

Helighet handlar om att efterlikna vår Fader genom att lära oss att leva och handla precis som han. ”Ni skall vara heliga, ty jag, HERREN, er Gud, är helig.” (v. 2) Paulus skrev: ”Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. Och lev i kärlek, så som Messias har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva, ett välluktande offer åt Gud.” (Ef 5:1-2)

Inför alla dessa bud behöver vi återigen påminna oss om vår Mästares ord: ”Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket.” (Matt 5:19)

De allra flesta av buden i denna veckas parasha gäller även för messianska hedningar. Vår attityd till Guds bud avslöjar vilken inställning vi har till honom; om vi tycker att vi vet bättre än vad han gör om hur vi ska leva eller om vi är ödmjuka och böjer oss inför hans Ord och de bud han gett oss. Petrus citerar den inledande uppmaningen till helighet i detta kapitel i sitt första brev.

“Som lydnadens barn skall ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig, skall ni föra ett alltigenom helgat liv. Det står skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig.” (1 Pet 1:14-16)

Att vara helig betyder att vara avskild eller satt åt sidan för ett gudomligt syfte. Det innebär att vi är kallade att vara annorlunda. Vi lever för ett annat syfte än vanliga människor. När judar står i beredskap att lyda ett av HERRENS bud i Toran, så uttalar man först en välsignelse som alltid inleds med följande ord: ”Välsignad vare HERREN vår Gud, världens Konung, som helgat oss genom sina bud och befallt oss att…” Lydnad för Guds Ord gör oss heliga. Jeshua bad:

”Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning.” (Joh 17:15-17)

Helgelse innebär att vi bevaras från det onda genom att vandra i sanningen i lydnad för Guds ord. Paulus skrev:

”Messias har älskat församlingen och utgivit sig själv för henne till att helga henne, genom att rena henne medelst vattnets bad, i kraft av ordet. Ty så ville han själv ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck och skrynka och annat sådant; fastmer skulle hon vara helig och ostrafflig.” (Ef 5:25-27, 1917 års övers.)

Vi behöver helgas genom att rena oss i lydnad för allt Guds Ord inklusive Mose Tora, som utgör grunden till hela den bibliska uppenbarelsen om Guds vilja. ”Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.” (2 Tim 3:16-17)

Det finns en undervisning idag om nåd som inte stämmer med Guds Ord. Man feltolkar framför allt Paulus, t ex när han skriver: ”Synden skall inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden.” (Rom 6:14) Vad menar Paulus med att vi står under nåden i stället för under lagen? Det betyder absolut inte att vi ska göra oss av med Mose Tora eller strunta i den. Toran visar oss vad som är sanning, vad som är synd och vad som är Guds vilja. Hur skulle vi kunna strunta i detta? Gud förbjude! Men Toran kan inte ge oss kraft att lyda Guds vilja. Till det behöver vi Guds nåd. Det kommer vi att märka i det som står i denna veckas parasha. Vi kan inte lyda Toran fullkomligt i egen kraft.

Nåden ger oss kraft att lyda det som Toran säger. Vi står inte under lagen i den meningen att vi är utelämnade åt lagen, att uppfylla den efter egen förmåga. I det nya förbundet står vi under nåden, så att vi kan uppfylla Toran genom Guds kraft! ”Därför heter det ”av tro”, för att det skulle vara av nåd och löftet stå fast för alla hans avkomlingar, inte bara för dem som hör till lagens folk utan också för dem som har Abrahams tro, han som är allas vår fader.” (Rom 4:16) ”Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls! Vi upprätthåller lagen.” (Rom 3:31)

Paulus förklarar i Romarbrevet 6 att vi har dött från vår gamla människa, vår syndanatur och uppstått tillsammans med Messias. Det är hans liv som nu lever genom oss. Messias levde ett liv i fullkomlig lydnad för Guds Tora. Det är en Tora-lydande rabbin som bor i oss! Nåd och lag är inte motsatser.

Vi uppfyller inte Toran genom att strunta i vad Toran säger, utan tvärtom genom att omfamna Toran och ta den på största allvar för att lyda den genom Guds nåd. Paulus definierar vad Guds nåd är när han skriver: ”Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig.” (1 Kor 15:10) Nåd är Guds kraft och förmåga att göra hans vilja. Undervisning som leder till ett förakt eller ett förkastande av Toran och Guds bud kommer inte från Gud! Petrus varnade för just detta i den sista tiden, när han skriver om villolärare som misstolkar Paulus undervisning om Toran:

“I [Paulus] brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv – något som också sker med de övriga Skrifterna. Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jeshua Messias. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.” (2 Pet 3:16-18)

Lagar om helighet

”Var och en av er skall vörda sin mor och sin far. Mina sabbater skall ni hålla. Jag är HERREN, er Gud.” (3 Mos 19:3)

Kapitel 18 i Tredje Mosebok, som vi behandlade förra veckan, handlar om sexuell otukt. Vi nämnde då att sexuell renhet hör till den första och primära delen av vår helgelse precis som Paulus förklarar: ”Ty detta är Guds vilja, detta som hör till eder helgelse, att I avhållen eder från otukt.” (1 Tess 4:3, 1917 års övers.)

Kapitel 19 fortsätter nu med att förklara vad som ytterligare ingår i vår helgelse. Vi behöver därför studera alla dessa bud noggrant. Som vi redan förklarat är detta kapitel ett av de allra viktigaste i hela Toran. Hebréerbrevets författare betonar allvaret i detta: ”Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren.” (Heb 12:14)

Det står i inledningen till kapitel 19: Säg till Israels barns hela menighet: Ni skall vara heliga.” (v. 2) Rabbinerna betonar att detta kapitel utgör ett undantag till hur Mose normalt förmedlade Toran. Normalt undervisade Mose inte hela folket i Toran, utan den gavs först till Aron och de äldste, som sedan förde den vidare till folket i den mån det behövdes.

Detta kapitel som undervisar om helgelse är emellertid så viktigt att Gud befallde Mose att undervisa dessa bud direkt till allt folket. Tyvärr finns det inte utrymme i denna kommentar att tillräckligt utförligt kommentera vart och ett av buden, men vi uppmuntrar var och en att läsa igenom varje bud och meditera över dem. De är fulla av andliga juveler.

I mitten av kapitlet återfinns det näst viktigaste budet i hela Toran: ”du skall älska din nästa som dig själv. Jag är HERREN.” (v. 18) Enligt både Jeshua och apostlarna utgör detta bud i själva verket en sammanfattning av hela Toran. ”Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna.” (Matt 7:12) Aposteln Johannes förklarar: ”Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett.” (1 Joh 4:20) Och Paulus förkunnade: ”Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen.” (Rom 13:8)

Klicka här om du vill prenumerera på veckans Torah och läsa hela kommentaren av Lars Enarson.

 

Annonser
Standard