Artikel, Parasha

Emor (Tala)

Klicka här om du vill prenumerera på veckans Torah och läsa hela kommentaren.

Kommentar till veckans parasha (avsnitt) från Toran: 3 Mos 21:1–24:23

Vi rekommenderar att du läser igenom det aktuella avsnittet i din Bibel först innan du studerar kommentarerna.

Be att Gud talar till dig när du läser kommentarerna och tänk på följande: (1) Vad talar starkast till mig? (2) Vad kan jag börja tillämpa? (3) Finns det något jag behöver ändra på i mitt liv?

Översteprästen en förebild på Messias

“Den som är överstepräst bland sina bröder, den som fått smörjelseoljan utgjuten på sitt huvud och blivit vigd med rätt att bära prästkläderna, skall inte ha sitt hår oordnat eller riva sönder sina kläder. Han skall inte gå in till någon död. Varken genom sin far eller sin mor får han orena sig.” (v. 10-11)

Föreskrifterna om översteprästens helighet pekar på Messias som vår Överstepräst. “Då vi nu har en stor överstepräst, Jeshua, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse.” (Heb 4:14) Vi har en stor överstepräst som är fullkomlig. Jeshua utmanade ledarna i Jerusalem: ”Vem av er kan överbevisa mig om synd? Om jag talar sanning, varför tror ni mig inte?” (Joh 8:46) Ingen kunde överbevisa Jeshua om synd. Han levde i fullkomlig lydnad för alla Torans bud. Ära vare Gud!

En sådan överstepräst var det vi också behövde, en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna. Han måste inte som dessa överstepräster bära fram offer, en dag varje år, först för sina egna synder och sedan för folkets. Detta gjorde han en gång för alla, när han offrade sig själv. Ty Toran insätter svaga människor till överstepräster, men det ord som bekräftades med ed och kom senare än Toran insätter Sonen, som är fullkomlig för evigt. Detta är en huvudpunkt i vad vi säger: Vi har en sådan överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himlen och som tjänar i helgedomen, det sanna tabernaklet som Herren själv har rest och inte någon människa.” (Heb 7:26-8:2)

“Den som är överstepräst bland sina bröder… skall inte ha sitt hår oordnat eller riva sönder sina kläder.” (v. 10) Översteprästen Kajfas överträdde sitt prästämbete när han rev sönder sina kläder och dömde Jeshua till döden. ”Då rev översteprästen sönder sina kläder och sade: ‘Han har hädat. Behöver vi några fler vittnen? Se, ni har nu hört hädelsen.’” (Matt 26:65)

Föreskrifterna om Översteprästens helighet profeterar om att Messias kommer att få en ren jungfru.

”Till hustru skall han ta en kvinna som är jungfru. Han får inte ta en änka eller en frånskild kvinna, eller en vanärad kvinna, en sköka, utan han skall ta en jungfru av sitt eget folk till hustru, så att han inte ohelgar sina efterkommande bland sitt eget folk, ty jag är HERREN, som helgar honom.” (v. 13-14)

”han skall ta en jungfru av sitt eget folk till hustru.” Vi är lemmar i Messias kropp, precis som Eva togs ur Adams sida.

Paulus skrev till de troende i Korint:“…jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Messias.” (2 Kor 11:2) Till de troende i Efesus skrev han:

“Messias har älskat församlingen och offrat sig för den, för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet. Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara.” (Ef 5:27)

Messias åstadkommer denna rening av sin brud i Ordets vattenbad genom de femfaldiga tjänstegåvor som han har gett till församlingen. De har ansvaret att predika och undervisa Guds ord för att ”föra fram en ren jungfru inför Messias”.

Må de troende lära sig att rätt uppskatta dessa gåvor som predikar och undervisar Ordet, att be för dem och stödja dem. ”Vi ber er, bröder, att rätt uppskatta dem som arbetar bland er och som är era ledare i Herren och förmanar er. Visa dem den största kärlek för det arbete de utför. Håll frid med varandra.” (1 Tess 5:12-13)

Med den höga kallelsen kommer också ett större ansvar. ”Mina bröder, inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi skall få en strängare dom.” (Jak 3:1) Jeshua talade om det stora ansvar som pastorer och andra förkunnare av Guds Ord har:

”Vem är den pålitlige och förståndige förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? Det är den tjänare som hans herre finner göra så, när han kommer. Salig är den tjänaren. Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom över allt han äger. Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad, då skall den tjänarens herre komma en dag han inte väntar det och i en stund han inte anar det, och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa.” (Luk 12:42-46)

Om en HERRENS tjänare har skött sin uppgift rätt kommer han att få en stor lön. Jeshua sa: ”Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom över allt han äger.” (v. 44) Men har han varit försumlig kommer han att få ett oerhört strängt straff: ”då skall den tjänarens herre komma en dag han inte väntar det och i en stund han inte anar det, och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa.” (v. 46)

Därför skrev Jakob: ”Mina bröder, inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi skall få en strängare dom.” (Jak 3:1)

Klicka här om du vill prenumerera på veckans Torah och läsa hela kommentaren av Lars Enarson.

 

 

Annonser
Standard