Artikel, Parasha

Bechukotai (I mina stadgar)

Klicka här om du vill prenumerera på veckans Torah och läsa hela kommentaren.

Kommentar till veckans parasha (avsnitt) från Toran: 3 Mos 26:3–27:34

Vi rekommenderar att du läser igenom det aktuella avsnittet i din Bibel först innan du studerar kommentarerna.

Be att Gud talar till dig när du läser kommentarerna och tänk på följande: (1) Vad talar starkast till mig? (2) Vad kan jag börja tillämpa? (3) Finns det något jag behöver ändra på i mitt liv?

Att lyda Guds bud leder till framgång och det lyckas väl för oss i livet. Även om hedningar inte har samma förpliktelse som judar att lyda alla buden i Toran så innebär det alltid en välsignelse även för hedningar att lyda Guds bud. Det står i det urgamla dokumentet ”Didaché – Apostlarnas undervisning till folken”:

”Om du kan bära Herrens hela ok [dvs lyda hela Toran], skall du bli fullkomlig; men om du inte kan det, gör så mycket du kan. Och beträffande mat, [bär] vad du kan, men håll dig noga borta från kött som offrats till avgudar, ty det är detsamma som att dyrka döda gudar.” (Didaché 6:2-3)

Av detta citat framgår tydligt att Toran och buden inte bara gäller judar utan det är en välsignelse även för hedningar att lyda den så mycket det går. Så här skrev kyrkofadern Ireneus, som via Polykarp var en andlig ”sonson” till aposteln Johannes:

”De som har ett felaktigt tänkande i det att de är motståndare till Mose Lag och säger att den är annorlunda och i motsättning till evangeliets lära, har inte ägnat sig åt att undersöka orsakerna och skillnaderna mellan de olika förbunden.”

”Apostlarna som var med Jakob tillät hedningarna att handla fritt efter Andens ledning. Men de själva, medan de kände samme Gud, fortsatte med de urgamla sederna.

…Sålunda handlade Apostlarna, som Herren hade gjort till åsyna vittnen till alla handlingar och alla läror, …i skrupulös noggrannhet efter alla förordningar i Mose Lag.”[i]

Ireneus förklarade att Mose Tora inte utgör någon motsättning mot evangeliet. Apostlamötet i Jerusalem under Jakobs ledning gav hedningarna frihet att lyda buden efter Andens ledning, medan däremot de judiska apostlarna fortsatte att leva i noggrann lydnad för alla de judiska sederna byggda på förordningarna i Toran. Johannes skrev:

Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?” (1 Joh 5:3-5)

Johannes förklarade tidigare i samma brev angående nödvändigheten att besegra världen:

“Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet.” (1 Joh 2:15-17)

Genom tron på Messias Jeshua att han är Guds Son kan vi övervinna världen med dess köttsliga begärelser så att vi kan lyda Guds bud.

Tre saker nämns i början av denna veckas parasha som vid en första anblick verkar vara upprepningar av samma sak. Det står: ”Om ni vandrar efter mina stadgar och håller mina bud och följer dem.” (v. 3) Detta kan förstås på följande sätt:

”Om ni vandrar efter mina stadgar genom att noggrant studera Toran med syftet att hålla mina bud på rätt sätt och sedan dessutom utför dem, så kommer alla dessa välsignelser att komma över er…” Dvs, om vi studerar Toran hängivet för att få veta Guds vilja och sedan även gör som det står i den, då kommer Guds välsignelse att komma över våra liv.

De vise lär att det är förbjudet att studera Toran bara för att få mer kunskap, om man inte har som målsättning att studera ”för himmelens skull”, dvs för att förhärliga Gud genom att lyda det som står. Jakob uttrycker samma sak i sitt brev när han skriver: ”Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva.” (Jak 1:22) Vi behöver ständigt påminna oss om att det inte är kunskapen utan lydnaden som räknas.

Missionsbefallningen handlar om att göra lärjungar och lära dem att lyda allt vad Jeshua har befallt.

“Då trädde Jeshua fram och talade till dem och sade: ’Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.’” (Matt 28:18-20)

Vilken lydnad handlar detta om, där vi är kallade att hålla allt vad Messias har befallt? Utesluter detta Toran? Naturligtvis inte! Han sa tydligt och klart att den som upphäver det minsta av buden i Toran kommer att bli liten i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket.

”Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket.” (Matt 5:17-19)

Jeshua kom för att uppfylla lagen. Det grekiska ordet som översatts med ”uppfylla” är ordet pleroo, vilket betyder ”att göra något fullt”. Enligt Thyers’ grekisk-engelska lexikon betyder ordet pleroo i denna vers: ”att få Guds vilja så som den framställs i lagen att bli åtlydd på rätt sätt.”[ii]

Att lyda Guds bud medför alltid välsignelser, att bryta mot dem medför alltid förbannelser. ”Nöd och ångest skall komma över varje människa som gör det onda, främst över juden och även över greken, men härlighet, ära och frid över var och en som gör det goda, främst över juden och även över greken.” (Rom 2:9-10)

Må vi bli rika på välsignelser genom att lyda Guds bud. ”I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.” (Upp 14:12)

Att lyda Guds bud kräver styrka och frimodighet, precis som Gud sa till Josua. Genom tron på Jeshua kan vi få denna kraft:

“Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jeshua är Guds Son?” (1 Joh 5:3-5)

Det är dags att växa upp till mognad i Guds rike genom att vi håller Guds bud och lär andra dem. “…den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket.” (Matt 5:19)

[i] Ante-Nicene Christian Library, Vol.5/1, trans. by A. Roberts and J. Donaldson, T & T Clark, Edinburgh, 1867, Pp.309, 313-314 Översatt till svenska.

[ii] Thyers grekisk-engelska lexikon om Matteus 5:17 översatt till svenska.

Klicka här om du vill prenumerera på veckans Torah och läsa hela kommentaren av Lars Enarson.

Annonser
Standard