Artikel, Gästartikel, Parasha

Eikev (Om)

Torans välsignelse

”Om ni nu hör dessa föreskrifter och håller fast vid dem och följer dem, skall HERREN, din Gud, hålla fast vid sitt förbund och sin nåd så som han med ed har lovat dina fäder. Han skall älska dig och välsigna dig och föröka dig. Han skall välsigna din livsfrukt och din marks frukt, din säd, ditt nya vin och din olja, din nötboskaps avkomma och din småboskaps avel i det land som han med ed har lovat dina fäder att ge dig. Du skall bli välsignad framför alla andra folk. Bland dina män och kvinnor skall ingen vara ofruktsam, ej heller bland din boskap. HERREN skall låta varje sjukdom vika från dig. Ingen av Egyptens alla svåra sjukdomar som du känner till skall han lägga på dig, men han skall lägga dem på alla som hatar dig.” (5 Mos 7:12-15)

Mose räknar här upp de välsignelser som Gud ger dem som följer den undervisning, den Tora, som han har gett. Denna uppräkning börjar med ett villkor för dessa välsignelser: Om ni nu hör dessa föreskrifter och håller fast vid dem och följer dem”. Välsignelserna som följer är beroende på lydnaden för Guds bud.

Så har det alltid varit och så kommer det alltid att förbli. I det tidiga kristna dokumentet Didaché – De tolv apostlarnas undervisning till nationerna, som än idag ingår i vissa äldre kyrkors biblar, står det i kapitel 6 och vers 2: ”Om du kan bära Herrens hela ok, skall du bli fullkomlig; men om du inte kan det, gör så mycket du kan.” Att ta på sig Herrens ok betyder att följa Guds bud. Det leder alltid till välsignelse, vilket nämns gång på gång genom Skrifterna. Det står i Psalm 112:1-3:

”Halleluja! Salig är den människa som fruktar HERREN och har sin stora glädje i hans bud. Hans efterkommande skall bli mäktiga på jorden, de rättrådigas släkte skall bli välsignat. Rikedom och ägodelar skall finnas i hans hus, hans rättfärdighet består i evighet.”

Det finns en felaktig undervisning bland somliga, som säger att Gud aldrig gav Toran för att den skulle hållas, utan enbart för att den skulle överbevisa oss om vår synd. Detta strider mot Guds klara ord. Det står skrivet: ”Du har givit dina befallningar för att de skall hållas med all kraft.” (Ps 119:4)

Aposteln Johannes skriver också att ”synd är brott mot lagen” (1 Joh 3:4) Det är sant att alla har syndat och brutit mot Guds lag. Men Gud sände sin Son till oss för att befria oss från synden, dvs från att bryta mot Guds bud. Därför fortsätter Johannes med att skriva: “Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar.” (1 Joh 3:8) Vi är inte kallade att leva i synd, dvs att bryta mot Guds bud. Det står i Tit 2:14: ”Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar.”

Sverige är fortfarande ett rikt välsignat land, eftersom det från början grundades på en respekt för de Tio Budorden. Om man forskar lite kan man tydligt se spåren av Toran på många sätt i svensk lagstiftning. Äktenskapslagstiftningen t ex har varit grundad i Guds bud. Det har lett till välsignelse, precis som Gud har lovat. Idag lever vi emellertid i en avkristning av vårt land, vilket också innebär att Guds bud förkastas mer och mer. Den ökande överträdelsen av Guds bud och stadgar även bland kristna som vi så tydligt ser idag, är en förberedelse inför antikrists ankomst, han som kallas för den laglöse.

Den laglöses framträdande

”När det gäller vår Herre Jeshua Messias ankomst och hur vi ska samlas hos honom ber vi er, bröder, att inte plötsligt tappa fattningen. Låt er inte skrämmas av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som säger att Herrens dag är här. Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Minns ni inte att jag sade er detta medan jag ännu var hos er? Och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen. Sedan ska den laglöse träda fram.” (2 Tess 2:1-8)

Den laglöse som Paulus talar om känner vi också igen som anti-messias eller antikrist. Det är han som är emot Mose Lag. Innan antikrist kan framträda måste därför först ”avfallet” äga rum. Det bestämda avfall som Paulus nämner handlar om avfallet från Mose som det står om i Apostlagärningarna, det enda andra ställe i de Apostoliska Skrifterna där samma grekiska ord förekommer.

”Du ser, broder, att det finns tiotusentals bland judarna som har kommit till tro, och alla håller de strängt på lagen. Nu har de hört sägas att du lär alla judar därute bland hedningarna att avfalla från Mose och säger att de inte ska omskära sina barn eller leva efter våra seder.” (Apg 21:20-21)

När avfallet från Mose sker kan laglöse träda fram. Paulus skrev: ”Nu måste bara han [Mose] som håller tillbaka röjas ur vägen. Sedan ska den laglöse träda fram.” (v. 7-8) Paulus förklara också: ”Och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka.” (v. 6) Det är Lagen, Mose Tora, som hindrar antikrist att träda fram. Men när laglösheten förökas bereds vägen för ”den laglöse”.

Hur ska vi kunna skydda oss mot detta avfall? Genom att älska sanningen i Guds Ord!

”Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.” (2 Tess 2:9-12)

Jeshua bad för de sina: ”Helga [avskilj] dem i sanningen, ditt ord är sanning.” (Joh 17:17) Paulus skriver om juden i Romarbrevet: ”du har kunskapen och sanningen förkroppsligad i Toran.” (Rom 2:20) I Toran finns grunden för hela den bibliska sanningen och uppenbarelsen om Gud. Lägg märke till att Paulus inte bara ställer sanningen och lögnen mot varandra som motsatser utan också sanningen och orättfärdigheten! ”…alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.” (v. 12) Toran avslöjar vad orättfärdighet är, sådant som går emot den sunda läran.

”Men vi vet att lagen är god, om man använder den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och rebeller, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga. Lagen är till för dem som misshandlar sin far och mor, för mördare, för dem som lever i otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och allt annat som går emot den sunda läran, enligt evangeliet om den salige Gudens härlighet som har anförtrotts mig.” (1 Tim 1:8-11)

Genom hela kyrkohistorien, både bland katoliker och protestanter, har sammanfattningen av Toran i de Tio Orden med mindre förändringar[i] utgjort en grundval i den kristna tron. Detta gäller både katolska kyrkans och Luthers katekes. Idag håller detta på att ändrats genom en betoning på ett socialt evangelium, ett sökarvänligt, socialt anpassat budskap samt karismatik med tecken och under. Tio Guds Bud betonas inte längre som något grundläggande och väsentligt. Det är denna laglöshet ,som även Jeshua och de andra apostlarna varnade för i den yttersta tiden, som bereder vägen för den falske messias som kallas för ”den laglöse”.

Om vi inte älskar Toran, Guds Undervisning och hans bud, kommer Gud till slut att sända en villfarelse över oss så att vi förs vilse av antikrists lögner med falska under och tecken. Om du inte redan har gjort det, så uppmanar jag dig som läser detta att stanna upp just nu och be om kärlek till Guds Lag! Be Gud om förlåtelse och rening för allt förakt mot hans Tora! Kung David skrev: “Hur kär har jag inte din Tora! Hela dagen begrundar jag den.” (Ps 119:97)

Paulus fortsätter i brevet till Tessalonikerna:

”Men vi måste alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till frälsning genom att ni helgas av Anden och tror på sanningen. Till detta har Gud kallat er genom vårt evangelium, för att ni ska vinna vår Herre Jeshua Messias härlighet.” (2 Tess 2:13-14)

Om vi ska vinna frälsningen måste vi låta oss helgas både genom Anden och sanningen i Guds Ord. ”Här visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jeshua.” (Upp 14:12) Övervinnarna som vinner seger över antikrist sjunger både Mose och Lammets sång. ”Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld, och på glashavet stod de som hade besegrat vilddjuret och dess bild och dess namns tal. De har Guds harpor i händerna och sjunger Guds tjänare Moses sång och Lammets sång.” (Upp 15:2-3)

[i] Bildförbudet har strukits och Sabbatsbudet har ändrats till att gälla söndagen.

Kommentar till veckans parasha (avsnitt) från Toran: 5 Mos 7:12–11:25

Vi rekommenderar att du läser igenom det aktuella avsnittet i din Bibel först innan du studerar kommentarerna.

Be att Gud talar till dig när du läser kommentarerna och tänk på följande: (1) Vad talar starkast till mig? (2) Vad kan jag börja tillämpa? (3) Finns det något jag behöver ändra på i mitt liv?

KLICKA HÄR OM DU VILL PRENUMERERA PÅ VECKANS TORAH OCH LÄSA HELA KOMMENTAREN AV LARS ENARSON.

Annonser
Standard