Artikel, Parasha

Shoftim (Domare)

Domare

”Du skall för dina särskilda stammar tillsätta domare och tillsyningsmän åt dig inom alla de städer som HERREN, din Gud, ger dig. De skall döma folket med rättvisa. Du skall inte förvanska rätten och inte vara partisk. Du skall inte ta mutor, ty mutor förblindar de visas ögon och förvrider de rättfärdigas sak. Rättfärdighet, ja, rättfärdighet skall du sträva efter, för att du må leva och ta i besittning det land som HERREN, din Gud, ger dig.” (5 Mos 16:18-20)

Veckans Tora-avsnitt heter Shoftim, som betyder ”domare”. Toran säger: ”Du skall för dina särskilda stammar tillsätta domare och tillsyningsmän åt dig inom alla de städer som HERREN, din Gud, ger dig. De skall döma folket med rättvisa.” (v. 18) Varje stad måste ha en domstol, på hebreiska en Beit Din. Efter denna mönsterbild i Toran skrev Paulus till Titus:

”När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste efter mina anvisningar. En sådan skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga. Församlingsledaren skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara självgod, inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig, utan gästfri, godhjärtad och förståndig, pålitlig, gudfruktig och behärskad. Han skall hålla sig till lärans tillförlitliga ord, så att han genom en sund undervisning kan uppmuntra andra och vederlägga motståndarna.” (Tit 1:5-9)

Paulus skrev till korintierna:

”Hur kan någon av er som ligger i tvist med en annan våga gå till rätta med honom inför de orättfärdiga och inte inför de heliga? Vet ni inte att de heliga skall döma världen? Om nu världen skall dömas av er, duger ni då inte till att döma i de minsta mål? Vet ni inte att vi skall döma änglar? Skall ni då inte kunna döma i vardagliga ting? Men när ni har sådana tvister, sätter ni dem till domare som församlingen inte har förtroende för. Det här säger jag för att få er att skämmas. Finns det ingen förståndig bland er, någon som kan bli skiljedomare mellan bröder? (1 Kor 6:1-5)

Korintierna handlade inte efter Torans riktlinjer angående ledare som skulle avgöra tvister inom församlingen och därför tillrättavisade Paulus dem. Han skrev: Vet ni inte att de heliga skall döma världen? Om nu världen skall dömas av er, duger ni då inte till att döma i de minsta mål? Vet ni inte att vi skall döma änglar? Skall ni då inte kunna döma i vardagliga ting?” (v. 2-3) Återigen ser vi ett exempel på att när Paulus frågar: ”Vet ni inte…” så handlar det oftast om sådant som fortfarande är obekant även för de flesta kristna idag. De som varit trogna Messias kommer en dag att döma världen, dvs regera över hela världen tillsammans med Messias. Vi måste därför redan nu kunna döma över inre angelägenheter inom församlingen.

Hur viktigt är det inte att det finns mogna andliga ledare som kan döma Guds folk i vår tid, så att Guds härlighet kan uppenbaras ibland oss. Detta är ett stort böneämne som vi behöver be för varje dag, som det står i Artonbönen:

“Återinsätt våra domare som förr, våra rådgivare som i början, ta ifrån oss sorg och suckan, härska över oss i nåd och barmhärtighet, bara du HERRE, och rättfärdiggör oss i domen. Välsignad vare du, HERRE, konung, som älskar rättvisa och rättfärdig dom.”

Domarboken beskriver en tid med andligt avfall ibland Guds folk. Det står: ”På den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad han själv ansåg vara rätt.” (Dom 21:25) Detta är tyvärr en passande beskrivning på de flesta kristna idag. Var och en gör vad han själv tycker vara rätt. Att underordna sig andliga ledare är för många ett främmande begrepp. Må Gud återupprätta respekt för ledarskap igen bland Guds folk och resa upp herdar ibland oss som kan döma och skipa rätt.

Josafat var en rättfärdig kung som förde folket tillbaka till HERREN. Det står om honom att han lydde Guds bud:

”HERREN var med Josafat, ty han vandrade de vägar som hans fader David hade gått under sin första tid. Han sökte inte baalerna, utan sin fars Gud sökte han. Han lydde Guds bud och gjorde inte som Israel. HERREN stärkte kungadömet i hans hand. Hela Juda gav gåvor åt Josafat, och han fick stor rikedom och ära. Han var stolt över att gå HERRENS vägar och avlägsnade offerhöjderna och aserorna i Juda.” (2 Krön 17:3-6)

Det står vidare om Josafat:

“Josafat bodde nu i Jerusalem, men han begav sig åter ut bland folket, från Beer-Sheba till Efraims bergsbygd, och förde dem tillbaka till HERREN, deras fäders Gud. Och han anställde domare i landet, i alla befästa städer i Juda, i stad efter stad. Han sade till domarna: ’Se upp med vad ni gör! Det är inte för människor ni dömer utan för HERREN. Han är med er så ofta ni dömer. Låt nu fruktan för HERREN vara över er. Ge akt på vad ni gör, ty hos HERREN, vår Gud, finns ingen orätt, och han är inte partisk och tar ej mutor.’ Också i Jerusalem anställde Josafat några av leviterna och prästerna och några av huvudmännen för Israels familjer till att döma enligt HERRENS Tora och avgöra rättstvister.” (2 Krön 19:4-8)

Gud välsignade Josafat och stärkte konungadömet i hans hand eftersom han lydde Guds bud. I enlighet med Toran anställde Josafat domare i alla Israels städer. Låt oss likt Josafat nitälska för rättvisa och rättfärdig dom!

Rättfärdighet, rättfärdighet

”Rättfärdighet, ja, rättfärdighet skall du sträva efter, för att du må leva och ta i besittning det land som HERREN, din Gud, ger dig.” (v. 20)

Den första betydelsen av detta bud är att rättfärdighet måste vara den viktigaste prioriteten i våra liv, precis som vår Mästare lärde oss: ”Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med. Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.” (Matt 6:31-33)

Likaså skrev Paulus till Timoteus: ”Men du gudsman, håll dig borta från sådant [begär efter pengar]! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.” (1 Tim 6:11) Rättfärdig kommer först i listan på det som Paulus uppmanade Timoteus att sträva efter. Paulus upprepade det återigen i sitt andra brev till Timoteus: ”Fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta.” (2 Tim 2:22)

Vi ska inte i första hand söka under och tecken, inte ens i första hand att evangelisera. Vår första prioritet är att söka Guds rike och hans rättfärdighet, att leva ett liv i rättfärdighet, i lydnad för Guds bud. Vi kan inte gå några genvägar. Om Guds rike ska kunna utbreda sig i vårt land och avfallet brytas, så måste det i första hand ske genom förvandlade liv bland människor som börjar leva efter Guds bud. Våra liv talar alltid starkare än våra ord.

Jeshua sa: ”Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen.” (Matt 5:16)

Likadant skrev Petrus: ”Uppför er väl bland hedningarna, så att de, när de anklagar er som förbrytare, ser alla goda gärningar ni gör och prisar Gud den dag han uppsöker dem.” (1 Pet 2:12)

”Rättfärdighet, ja, rättfärdighet skall du sträva efter.” (v. 20) Jeshua sa: ”Ni… försummar det som är viktigast i Toran: rätten [dvs rättfärdigheten eller rättvisan], barmhärtigheten och troheten.” (Matt 23:23)

Det står om Messias:

”Se, min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min Ande komma över honom. Han skall utbreda rätten bland hednafolken. Han skall inte skria eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna. Ett brutet strå skall han inte krossa, en tynande veke skall han inte släcka. Han skall i trofasthet utbreda rätten. Han skall inte förtröttas eller brytas ner, förrän han har grundat rätten på jorden. Havsländerna väntar på hans Tora.” (Jes 42:1-4)

Det står i Jesaja 59:14: ”Rättvisan trängs tillbaka, rättfärdigheten står långt borta, ja, sanningen vacklar på torget, det som är rätt kan inte komma fram.” Petrus skriver om Guds och Messias rike: ”Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.” (2 Pet 3:13) Idag trängs rättfärdigheten tillbaka och laglösheten utbreder sig mer och mer. Men en dag kommer rätten och rättfärdigheten att bo ibland människorna. Då blir det frid över hela jorden. Messias har lovat: “Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall bli mättade.” (Matt 5:6)

Den andra betydelsen som rabbinerna lägger in i den dubbla upprepningen ”Rättfärdighet, ja, rättfärdighet skall du sträva efter” är att vi inte får sträva efter rättfärdighet på ett orättfärdigt sätt. Uttryckt med andra ord: ändamålet helgar aldrig medlen! Vi måste sträva efter rättfärdighet på ett rättfärdigt sätt.

Direkt efter denna uppmaning till rättfärdighet står det skrivet:

“Du skall inte sätta upp åt dig någon träpåle som en Asera vid sidan av HERRENS, din Guds, altare, det som du skall göra åt dig.” (v. 21)

Aserorna förknippas ofta i Skriften med gröna träd. Gång på gång står det skrivet att Israel bedrev avguderi ”under alla gröna träd”.

“Ty de byggde sig också offerhöjder och reste stoder och aseror på alla höga kullar och under alla gröna träd.” (1 Kung 14:23)

“Bekänn nu din missgärning, att du har avfallit från HERREN, din Gud, och löpt hit och dit efter främmande gudar under alla gröna träd. Du har inte lyssnat till min röst, säger HERREN.” (Jer 3:13)

”Ni skall inse att jag är HERREN, när deras slagna män ligger där mitt ibland sina avgudar, runt omkring sina altaren, på alla höga kullar, på alla bergstoppar, under alla gröna träd och under alla lummiga terebinter, överallt där de har låtit en ljuvlig doft stiga upp till alla sina avgudar.” (Hes 6:13)

Avgudatemplen förskönades ofta med vackra planteringar runt omkring dem för att locka till sig tillbedjare. Vid Templet i Jerusalem fanns det däremot inga bildstoder och inga träd planterade som skulle kunna användas till avgudadyrkan eller locka till det. Synagogor utsmyckas därför idag inte ens med blommor för att de inte ska förknippas med avgudadyrkan eller ta bort uppmärksamheten från Guds Ord och tillbedjan av Skaparen i stället för det skapade. Däremot strävar man att göra alla föremål som har med Guds bud att göra så vackra och konstnärliga som möjligt. Tora rullar görs t ex väldigt vackra och utsmyckade. Gud älskar skönhet.

”Du skall inte heller resa någon stenstod åt dig, för sådant hatar HERREN, din Gud.” (v. 22) Den stora obelisken i centrum av S:t Petersplatsen i Rom är en stenstod hämtad från avgudadyrkan i Egypten. Gud förändras aldrig. Han hatar denna stenstod precis som det står här i Toran.

Kommentar till veckans parasha (avsnitt) från Toran: 5 Mos 16:18–21:9

Vi rekommenderar att du läser igenom det aktuella avsnittet i din Bibel först innan du studerar kommentarerna.

Be att Gud talar till dig när du läser kommentarerna och tänk på följande: (1) Vad talar starkast till mig? (2) Vad kan jag börja tillämpa? (3) Finns det något jag behöver ändra på i mitt liv?

KLICKA HÄR OM DU VILL PRENUMERERA PÅ VECKANS TORAH OCH LÄSA HELA KOMMENTAREN AV LARS ENARSON.

Annonser
Standard