Betraktelse, Framtidsvision

”Vet varifrån du kom, vart du är på väg och inför vem du kommer att ge en redovisning och räkenskap.”

— Pirkei Avot (Fädernas tänkespråk) 3:1

Som en uppföljning till artikeln ”En syn om församlingens upprättelse i den sista tiden” här på Eliyahu, vill jag stanna upp inför en tanke. Det har blivit populärt i Sverige och i Väst att söka sig tillbaka till trons rötter, till något historiskt, ofta även att konvertera till äldre kyrkotraditioner. Detta gör messiansk judendom ett mycket attraktivt val till autentisk historisk tro och praxis.

För somliga kan det verka lite smått intressant att rota i våra historiska rötter –för den som har tid med sådant – men det är vår verklighet och församlingsliv nu som är det väsentliga.

När vi pratar om att söka oss tillbaka, tror jag det är väldigt viktigt att poängtera att Jerusalem och den apostoliska messianska judendomen inte enbart är vårt ursprung, men det är även vårt mål och framtidshop. Precis som skrevs i ovan nämnda artikel:

”Jag såg ett landskap som var delat i mitten av ett vattendrag. Den ena sidan representerade judendomen inklusive den apostoliska judendomen så som vi ser den presenterad i Apostlagärningarna. Den andra sidan representerade kristendomen som den senare uppstod skild från dess judiska rötter. Det var på den judiska sidan kristendomen började en gång som en rörelse inom judendomen. På denna sida fanns också framme vid horisonten Messias ankomst tillbaka till Jerusalem. Han kom första gången till sina egna landsmän och han kommer också tillbaka till dem i Jerusalem när de välkomnar honom. Det är där målet finns.

Frågan är om det inte egentligen var en vaghet om vart vi alla är på väg som fick folk att söka rötterna? ”Jag vet inte vart jag egentligen är på väg. Var kom jag ifrån som troende? Om jag hittar det svaret så kanske jag kan se var jag är.” Om folk inte vet vart de är på väg, eller vart de kommer ifrån, är det inte långsökt att påstå att de är vilse.

Trons rötter är vitalt viktiga för vår framtidsvision och slutligen de livsbeslut vi gör i nuet. Jerusalem är inte enbart våra rötter, det är vår framtid.

”Vet varifrån du kom, vart du är på väg och inför vem du kommer att ge en redovisning och räkenskap.” — Pirkei Avot (Fädernas tänkespråk) 3:1

Annonser

Vart du är på väg

Citat
Artikel, Framtidsvision, Gästartikel

En syn om församlingens upprättelse i den sista tiden

Lars Enarson delar ett viktigt profetiskt budskap till vår tid! Vi på Eliyahu är tacksamma för att få möjligheten att publicera detta! /David

Paulus skrev i Romarbrevet 11:11 om hans egna landsmän efter köttet: ”Jag frågar nu: Inte har de väl snubblat för att de skulle falla? Visst inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att detta skulle väcka deras avund.”

Detta är församlingens övergripande kallelse och uppgift bland nationerna och vi måste be dagligen för detta. För att församlingen ska kunna fullborda sin kallelse gentemot det judiska folket att uppväcka deras avund är det nödvändigt att hitta tillbaka till församlingens ursprungliga rötter bland det judiska folket. Hur kan vi uppväcka deras avund med något som är förbjudet för dem? Det är en omöjlighet.

Det är ett odiskutabelt faktum att församlingen började bland det judiska folket i Jerusalem. Genom hela Apostlagärningarna räknades tron på Jesus från Nasaret som en rörelse inom judendomen. Pingstpastorn Göran Lennartsson, som också är teologie doktor i Nya Testamentet, har i boken Inympad – Om kristendomens judiska rötter, gjort ett utmärkt jobb för att visa detta. Han skriver:  Läs mer

Standard
Artikel, Framtidsvision

Messiansk judendom – ett alternativ till de historiska kyrkorna

Screen Shot 2016-04-05 at 1.22.19 PM

I tider då allt fler kristna söker fördjupning och i vissa fall väljer att konvertera till de äldre kyrkofamiljerna kan den messianska judendomens tro och praktik vara ett vitalt alternativ.

Sanningen är att varken Rom eller Konstantinopel var den unga kyrkans centrum utan snarare Jerusalem. Den tidiga Jesusrörelsen var en helt judisk rörelse och varken Jesus eller Paulus hade intentionen att skapa en ny religion skild från judendom. Därför är det naturligt, när vi idag söker den kristna trons rötter, att vi letar oss tillbaka till de uråldriga stigarna.

Kritiska röster hävdar att antikens judendom inte är densamma som dagens rabbinska judendom och att det därför är omöjligt att praktisera den judendom Jesus utövade. Det är sant att den judiska tron (liksom den kristna) har genomgått förändringar. Samtidigt måste vi tro att Guds Ande varit verksam både inom den hednakristna kyrkan och bland Jesu bröder, judarna. Det är också en utmaning för den som vill orientera sig mot en messiansk judendom att be om urskiljningens gåva.

Den som söker den kristna trons judiska rötter kommer glädjas över att finna bortglömda skatter. Här finns en inbjudan även för hednakristna att ta del av Israels välsignelser. Liksom de gudfruktiga hedningar som levde nära synagogan på Jesu tid och de hednakristna som var del av den tidiga judiska Jesusrörelsen får vi idag ta del av en gudomlig inbjudan till fördjupad Torahobservans. Genom trohet till Guds ord och en sund karismatik kan vi återerövra en autentisk kristen tro. I ljuset av de profetiska händelser kopplade till landet Israel i modern tid längtar många kristna idag efter att leva i enhet med Israel. Rörelsen mot Jerusalem är också gynnsamt ur ett ekumeniskt perspektiv då troende har möjlighet att stå kvar i sina sammanhang. Låt oss be om att få se en messiansk rörelse med en hög kristologi växa fram i vårt land.

David Åhlén

(Insändare i tidningen Dagen 5/1, 2016) bild källa.

Standard
Artikel, Framtidsvision, Gästartikel

Löftet om Elia

rabbis-talmud

”Varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma?” (Matt. 17:10)

Enlig gammal judisk tradition ska Elia komma tillbaka i de sista dagarna för att presentera Messias för Israel. Vid varje påskmåltid sjungs en sång som lyder: ”Elia profeten, Elia tisbiten, Elia gileaditen, må han komma snart i våra dagar med Messias Davids Son!”

Denna uppfattning om Elia bygger framför allt på löftet i Malaki 4:5–6:  Läs mer

Standard
Artikel, Framtidsvision, Gästartikel

Att vrida klockan tillbaka

Den kristna trons judiska rötter

Enligt teologer och kyrkohistoriska forskare kan man spåra begynnelsen till det som sedan blev den kristna kyrkan i form av söndagsfirande, biskopsämbetet, etc, ända tillbaka till 80-talet under det första århundradet.

Men den kristna trons andliga rötter finner man redan de femtio första åren efter Andens utgjutande på Pingstdagen i Jerusalem. Hur såg tron på Mästaren från Nasaret ut innan kristendomen uppstod som en religion skild från det judiska folket? Läs mer

Standard
Artikel, Framtidsvision

Vägen framåt: Med eller utan judisk tradition?

Följde Messias och hans apostlar judisk tradition? Eller förkastade de kategoriskt rabbinska skrifttolkningar som människors bud och stadgar? Detta är en angelägen fråga idag om vi skall komma vidare på upprättelsens andliga väg tillbaka till Jerusalem.

För att svara på frågan behöver man undersöka de Apostoliska Skrifterna (NT) och se om de förhöll sig positiva eller negativa till traditionen. Svaret är inte lika ensidigt som många tror. Jag skulle påstå att judisk tradition är lika missförstådd inom den hebreiska rörelsen (”Hebrew Roots Movement”) som Mose Lag är i kristna sammanhang. Läs mer

Standard
Artikel, Framtidsvision

Den messianska rörelsens nycklar till församlingen

Idag kommer allt fler judar till tro på Jesus parallellt med att många judar återvänder till landet Israel och hednakristna återupptäcker den kristna trons judiska rötter. Detta är tre tydliga profetiska tecken i tiden.

Den messianska rörelsen (Jesustroende judar) har viktiga nycklar till Kristi kropp. För det första hjälper den oss att upptäcka att kristendomen från början var en judisk rörelse. Den återkopplar oss med fädernas tro som apostlarna en gång förkunnade. Vi kan således betrakta oss som inympade i den messianska judendomen snarare än att vi har vår identitet i en religion skild från den judiska. Redan tidigt i kyrkohistorien bröt biskoparna med de hebreiska rötterna – men Gud vill idag återupprätta och hela församlingens relationer till judarna. Han har en plan att i den yttersta tiden frälsa hela Israel (Romarbrevet 11).  Läs mer

Standard