Parasha

Beha’alotcha (När du sätter upp)

Ljusstaken och Andens liv

”HERREN talade till Mose. Han sade: Tala till Aron och säg till honom: När du sätter upp de sju lamporna, skall du sätta upp dem så att de kastar sitt sken över platsen framför ljusstaken.’” (4 Mos 8:1-2)

Parashat Beha’alotcha inleds med instruktioner till Aron angående ljusstaken. Varför görs detta återigen här när samma instruktioner redan getts en gång tidigare i Andra Mosebok 25:37?

Precis som med Hannukahögtiden, som firas till minnet av Templets och altarets återinvigning, så är det nu även här just ljusstaken som står i centrum. Det är framför allt tändningen av ljusstaken, menoran, som man firar under Hannuka. Ljusstaken var gjord utifrån en himmelsk förebild.

”Ljusstaken var gjord av hamrat guld. Från dess fotställning till blommorna var den i hamrat arbete. Efter den förebild som Herren hade visat Mose gjorde han ljusstaken.” (4 Mos 8:4)

Oljan är en symbol för den Helige Ande. Utan Andens liv och ljus är hela gudstjänsten enbart döda ritualer. Därför står ljusstaken i centrum och nämns återigen här i samband med Tabernaklets och leviternas invigning till tjänst. Vi får aldrig glömma bort vikten av att ständigt uppfyllas av Anden. Det är enbart genom Guds Ande som vi kan göra tjänst inför HERRENS ansikte!

“Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn… Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja. Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.” (Ef 5:8,17-19)

Leviternas invigning

”HERREN talade till Mose. Han sade: ’Bland Israels barn skall du ta ut leviterna och rena dem… Sedan du har renat leviterna och fört fram dem såsom ett viftoffer, skall de gå in och göra tjänst vid uppenbarelsetältet, ty bland Israels barn är de givna åt mig som en gåva.” (v. 5-6,15-16)

Vi är alla kallade att tjäna Gud. Leviterna är en symbol på människor som gjort en helöverlåtelse av sitt liv till att tjäna Gud. Den kallelsen är för alla. Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst.” (Rom 12:1)

”På följande sätt skall du göra för att rena dem: Stänk reningsvatten på dem.” (v. 7) I leviternas invigning till tjänst finner vi förebilderna för att vi ska komma in i en tjänst för Gud. Leviterna skulle först renas innan de kunde göra tjänst. Skriften talar om att vi behöver renas genom vattnets bad i kraft av Ordet. “Messias har älskat församlingen och offrat sig för den, för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet.” (Ef 5:25-26) Jeshua sa: ”Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er.” (Joh 15:3)

Hur viktigt är det inte att vi renas och helgas genom Guds Ord genom att ständigt läsa och studera Skrifterna. Vi behöver alla en rejäl ”hjärntvätt” i positiv bemärkelse av Guds Ord för att kunna tjäna HERREN. ”Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning.” (Joh 17:15-17) Att läsa Skrifterna så mycket vi kan och bada oss i Ordet, är den första nyckeln till att komma in i en tjänst för Gud. Detta kan aldrig överbetonas! Det står om profeten Hesekiels kallelse:

“Han sade till mig: ‘Du människobarn, ät vad du ser framför dig! Ät upp denna rulle och gå och tala till Israels hus.’ Jag öppnade min mun, och han gav mig rullen att äta. Han sade till mig: ’Du människobarn, mätta din mage och fyll din buk med den rulle som jag nu ger dig.’ Jag åt, och den var söt som honung i min mun. Han sade till mig: ’Du människobarn, gå till Israels hus och tala mina ord till dem.’” (Hes 3:1-4)

När Hesekiel hade ”ätit bokrullen” kunde Gud använda honom till att tala hans ord. Likadant står det om aposteln Johannes vad han var tvungen att göra innan han kunde fortsätta att profetera:

”Och rösten som jag hade hört från himlen talade till mig igen och sade: ’Gå och ta den öppnade bokrullen ur handen på ängeln som står på havet och på jorden.’ Jag gick då bort till ängeln och bad honom ge mig den lilla bokrullen. Han svarade mig: ’Tag den och ät upp den! Den skall ge en svidande smärta i din mage, men i din mun skall den vara söt som honung.’ Jag tog den lilla bokrullen ur ängelns hand och åt upp den, och i min mun var den söt som honung. Men när jag hade ätit upp den, kände jag en svidande smärta i min mage. Och man sade till mig: ’Du måste profetera på nytt om många folk och folkslag och språk och kungar.’” (Upp 10:8-11)

”…och låt dem raka hela sin kropp.” (v. 7) För det andra skulle leviterna raka av sig allt sitt hår. Detta var en förödmjukande process. Håret står i Skriften som en symbol på styrka och härlighet.

Simson sa: “Om man rakar av mig håret, viker min styrka ifrån mig, och jag blir svag som alla andra människor.” (Dom 16:17)

Det står om Absalom: ”I hela Israel fanns ingen som prisades så mycket för sin skönhet som Absalom, från fötterna till huvudet fanns inget fel på honom. När han lät klippa håret på sitt huvud – i slutet av varje år lät han klippa det, eftersom det blev för tungt för honom – så vägde håret tvåhundra siklar efter kungsvikt.” (2 Sam 14:25-26)

Den första läxa vi behöver lära oss är att vi inte kan tjäna Gud i vår egen kraft. Den måste vi lägga ner inför honom. Vetenskap var min stora passion när jag gick i skolan. Jag drömde om att en dag få nobelpris i fysik eller kemi. Det första som hände när jag gjorde en överlåtelse av hela mitt liv till Gud, var att HERREN ”rakade av mig” allt detta. Engelska och svenska var mina sämsta ämnen. De är i stort sett de enda skolämnen jag haft användning av i min tjänst för Gud. Gud behöver inte vår naturliga styrka och förmåga. Den måste vi lägga ner. Vi måste ”raka av allt hår” innan vi kan börja tjäna Gud.

Det var likadant med Paulus. Han trodde att Gud skulle använda hans enorma kunskaper i Toran till att vinna sina landsmän för Gud, men i stället skickade Gud honom till hedningarna. Petrus, däremot, som var en olärd fiskare från Galileen, blev sänd till de religiösa judarna i Jerusalem (Gal 2:7). Han utvaldes till att predika evangeliet för dem på Pingstdagen.

”…och tvätta sina kläder. Så skall de rena sig.” Det tredje som leviterna skulle göra för att rena sig var att tvätta sina kläder. Detta handlar om att vi behöver komma in i ett rättfärdigt liv i lydnad för Guds Ord. Det står om övervinnarna i Uppenbarelseboken: ”Dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel.” (Upp 7:14-15) Det står skrivet: ”Låt dina kläder alltid vara vita och låt olja aldrig fattas på ditt huvud.” (Pred 9:8) Ett rättfärdigt liv utgör grunden för vår frimodighet och kraft i tjänsten för Gud!

”Sedan skall de ta en ungtjur med tillhörande matoffer av fint mjöl blandat med olja. Du skall ta en annan ungtjur till syndoffer… Och leviterna skall lägga sina händer på tjurarnas huvuden, och den ena skall du offra till syndoffer och den andra till brännoffer åt HERREN för att bringa försoning för leviterna.” (v. 8,12)

Tjuren är det dyraste av alla djur som offras inför HERREN. Tjurar är i Skriften alltid en symbol på styrka. Leviterna skulle lägga (luta) sina händer på tjurarna och överföra sin egen identitet till dem. Återigen ser vi att de som tjänar Gud måste lägga ner sin egen kraft och förmåga inför Gud genom att offra det dyrbaraste vi har till Gud. En tjur skulle offras som syndoffer och den andra tjuren skulle offras som uppstigandeoffer (brännoffer).

”Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot.” (Sak 4:6)

Vi behöver dö från all vår egen kraft och förmåga, precis som den andra tjuren förtärdes helt och hållet på altaret och steg upp som rök inför Gud. När vår egen kraft tar slut kan Gud ta över. Vi behöver också bekänna våra egna gärningar som synd och överge dem. Gud tycker inte om vårt kött. Det måste dö. ”Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Messias lära och föras till fullkomlighet. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud.” (Heb 6:1)

”Sedan skall du ställa leviterna inför Aron och hans söner och föra fram dem som ett viftoffer åt HERREN. På detta sätt skall du bland Israels barn avskilja leviterna, så att de tillhör mig.” (v. 13-14)

Slutligen skulle leviterna offras som ett viftoffer inför HERREN. Det står ordagrant i den hebreiska texten i vers 11 att Aron skulle vifta varenda levit som ett viftoffer inför HERREN. Detta kan enbart förklaras som att det handlade om ett övernaturligt mirakel. Viftoffer utfördes vanligen genom att ett offer viftades inför HERREN åt de fyra väderstrecken, alternativt upp och ner eller fram och tillbaka. I vilket fall som helst måste detta gjort leviterna ganska yra.

Så är det ofta när vi har överlåtit oss helt till HERREN. Han skakar om oss ordentligt för att frigöra oss från vårt gamla liv. Vi får börja orientera oss på nytt igen. Var är jag? Var har jag hamnat någonstans? Jag som trodde… Våra egna planer är grusade. Allting är nytt. Så var det för leviterna efter det att de viftats inför HERREN och så är det för oss när vi överlåtit oss till honom.

”Mose, Aron och hela Israels menighet gjorde med leviterna i allt så som HERREN hade befallt Mose angående dem. Så gjorde Israels barn med dem. Leviterna renade sig och tvättade sina kläder, och Aron förde fram dem såsom ett viftoffer inför HERRENS ansikte, och Aron bringade försoning för dem och renade dem. Sedan gick leviterna in och gjorde tjänst vid uppenbarelsetältet under Aron och hans söner.” (v. 20-22)

I leviternas tjänst ingick att spela och sjunga i samband med offren, att vara dörrvaktare, att betjäna prästerna vid offren och att ha uppsikt över förråden. En del skulle också undervisa. Det står om kung David: ”Han samlade alla Israels furstar, så också prästerna och leviterna. De leviter som var trettio år eller äldre blev räknade. Deras antal var allt som allt 38 000 män. ’Av dessa’, sade han, ’skall 24 000 förestå sysslorna vid HERRENS hus och 6 000 vara tillsyningsmän och domare, 4 000 skall vara dörrvaktare, och 4 000 skall lovsjunga HERREN till de instrument som jag låtit göra för lovsången.’ David delade dem i avdelningar efter Levis söner, Gerson, Kehat och Merari.” (1 Krön 23:2-6)

En intressant detalj nämns i slutet av detta kapitel om leviternas invigning. Det står:

”Och HERREN sade till Mose: ’Detta gäller angående leviterna: De som är tjugofem år eller äldre skall infinna sig och göra tjänst med arbete vid uppenbarelsetältet. Men när leviten blir femtio år skall han vara fri från sin tjänst, och han skall då inte längre göra tjänst. Han må hjälpa sina bröder vid uppenbarelsetältet i deras uppgifter, men någon tjänst skall han inte inneha. Så skall du handla med leviterna ifråga om deras åligganden.’” (v. 23-26)

Alla leviterna räknades alltid från trettio års ålder, men här står det att de som är tjugofem år eller äldre skall infinna sig och göra tjänst med arbete vid uppenbarelsetältet. Hur går detta ihop? Svaret är att alla leviterna tränades först under en äldre levit i fem innan de fick tjäna i sina uppgifter. Så är det också med idag. Vi behöver först tränas under mer mogna ledare, innan vi kan börja tjäna Gud. Det är det normala bibliska mönstret för att komma ut i en egen tjänst inför Gud.

Kommentar till veckans parasha (avsnitt) från Toran: 4 Mos 8:1–13:1

Vi rekommenderar att du läser igenom det aktuella avsnittet i din Bibel först innan du studerar kommentarerna.

Be att Gud talar till dig när du läser kommentarerna och tänk på följande: (1) Vad talar starkast till mig? (2) Vad kan jag börja tillämpa? (3) Finns det något jag behöver ändra på i mitt liv?

KLICKA HÄR OM DU VILL PRENUMERERA PÅ VECKANS TORAH OCH LÄSA HELA KOMMENTAREN AV LARS ENARSON.

Annonser
Standard
Betraktelse

Pingsten, lagen skriven i hjärtat

Nästa högtid som ligger framför är pingsten. I kyrkan firar vi traditionellt detta för att lärjungarna tog emot den helige Ande vilket direkt resulterade i att den första messianska församlingen ökade med tretusen personer (på en dag!). Pingsten brukar kallas för kyrkans födelsedag. Bibeltexten från Apg 2 är en modell för alla tider; en församling som uppfylls av helig Ande blir också frimodig i förkunnelsen av evangeliet – det glada budskapet om Jeshuas död och uppståndelse.

Läs mer

Standard
Betraktelse

Hela oss Herre

Jag vill stanna upp inför två av de välsignelser som vi ber under Amidah i de dagliga bönerna. Den första finner vi i den andra bönen Gvurot / Kraftgärningar ”Du som i nåd uppehåller de levande, i stor barmhärtighet gör de döda levande, stödjer fallande och botar sjuka …” Här ser vi Guds karaktär, hur han uppenbarar sig som Herren vår läkare / ADONAI Rapha.

Jesus uppväckte de döda, botade de sjuka och manifesterade det kommande messianska rikets krafter. I det upprättade riket ska inte någon sjukdom finnas – där ska bladen från livets träd vara läkemedel för folken. (Upp 22:2) Sådan är HERREN – full av liv, läkedom och helande.

I den åttonde bönen Refuá / Helande, ber vi: ”Hela oss Herre, så vi blir helade, fräls oss så vi blir frälsta. Och sänd fullkomligt helande för alla våra plågor, ty du, Gud och konung, är en trofast och barmhärtig läkare. Välsignad vare du, Herre, som helar sitt folk Israels sjuka.”

I samband med den åttonde bönen har vi möjlighet att be spontant för personer i vår närhet som lider av sjukdom. Jag är övertygad om att Herren hör och besvarar de böner som vi ber i vår kammare. Men jag tror också att den helige Ande manar oss att lyda de befallningar som Mästaren gav sina lärjungar: ”Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.” (Matt 10:8) Det kan innebära att aktivt ta steg i vardagen, sträcka ut sin hand och förmedla helande i en konkret situation. Vi är som rikets barn kallade till att förmedla rikets krafter här och nu. Vittnesbördet om helande förlöser tro och helandetjänst är ett av församlingens främsta uppdrag.

Beställ ”en messiansk introduktion till sidduren”.

Standard