Artikel, Framtidsvision, Gästartikel

En syn om församlingens upprättelse i den sista tiden

Lars Enarson delar ett viktigt profetiskt budskap till vår tid! Vi på Eliyahu är tacksamma för att få möjligheten att publicera detta! /David

Paulus skrev i Romarbrevet 11:11 om hans egna landsmän efter köttet: ”Jag frågar nu: Inte har de väl snubblat för att de skulle falla? Visst inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att detta skulle väcka deras avund.”

Detta är församlingens övergripande kallelse och uppgift bland nationerna och vi måste be dagligen för detta. För att församlingen ska kunna fullborda sin kallelse gentemot det judiska folket att uppväcka deras avund är det nödvändigt att hitta tillbaka till församlingens ursprungliga rötter bland det judiska folket. Hur kan vi uppväcka deras avund med något som är förbjudet för dem? Det är en omöjlighet.

Det är ett odiskutabelt faktum att församlingen började bland det judiska folket i Jerusalem. Genom hela Apostlagärningarna räknades tron på Jesus från Nasaret som en rörelse inom judendomen. Pingstpastorn Göran Lennartsson, som också är teologie doktor i Nya Testamentet, har i boken Inympad – Om kristendomens judiska rötter, gjort ett utmärkt jobb för att visa detta. Han skriver:  Läs mer

Annonser
Standard
Artikel, Gästartikel

Utvecklingen efter apostlarna

Att en upprättelse kommer att ske förutsätter att det först har skett ett förfall. Kyrkohistorien visar att det skedde en markant förändring efter de första apostlarna försvann. De första apostlarna var alla judar som tillbad i Templet i Jerusalem. De byggde inte en ny kyrka eller katedral att tillbe i. De startade ingen ny religion. Och de var omtyckta av sina egna judiska landsmän.

“Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket.” (Apg. 2:46–47) Läs mer

Standard
Artikel, Framtidsvision, Gästartikel

Löftet om Elia

rabbis-talmud

”Varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma?” (Matt. 17:10)

Enlig gammal judisk tradition ska Elia komma tillbaka i de sista dagarna för att presentera Messias för Israel. Vid varje påskmåltid sjungs en sång som lyder: ”Elia profeten, Elia tisbiten, Elia gileaditen, må han komma snart i våra dagar med Messias Davids Son!”

Denna uppfattning om Elia bygger framför allt på löftet i Malaki 4:5–6:  Läs mer

Standard
Artikel, Framtidsvision, Gästartikel

Att vrida klockan tillbaka

Den kristna trons judiska rötter

Enligt teologer och kyrkohistoriska forskare kan man spåra begynnelsen till det som sedan blev den kristna kyrkan i form av söndagsfirande, biskopsämbetet, etc, ända tillbaka till 80-talet under det första århundradet.

Men den kristna trons andliga rötter finner man redan de femtio första åren efter Andens utgjutande på Pingstdagen i Jerusalem. Hur såg tron på Mästaren från Nasaret ut innan kristendomen uppstod som en religion skild från det judiska folket? Läs mer

Standard
Gästartikel

Stötestenen del 2

Hörnstenen

“Håll HERREN Sebaot helig. Låt honom vara er fruktan och den ni bävar för. Han skall vara en helgedom. Men för Israels båda hus skall han vara en stötesten och en klippa till fall och för Jerusalems invånare en snara och en fälla.” (Jes. 8:13–14)

Vi har redan fastställt att det huvudsakligen var Jeshuas anspråk på gudomlighet som blev en stötesten för de judiska ledarna för två tusen år sedan. Vi nämnde även att det hebreiska ordet för sten, even, består av orden för Fader och Son förenade tillsammans. Det är denna enhet som fram till idag utgjort det huvudsakliga hindret för det judiska folket att tro på Jeshua, men som en dag kommer att bli den dyrbara hörnstenen!

Så, hur ett är Fadern och Sonen? Somliga säger: “Det är klart att Fadern och Sonen är ett. Men detta handlar om att de är ett i syfte och vilja, ingenting annat.” Vi ska titta närmare på den frågan och se om detta påstående verkligen stämmer med apostlarnas och profeternas undervisning.  Läs mer

Standard
Gästartikel

Stötestenen del 1

Det är en glädje att ha Lars Enarson som gästskribent här på Eliyahu! Lars är en förebild i sin iver för Guds rikes utbredande, sitt mångåriga bönearbete och sin passion för Guds ord. Bloggserien om Jesu gudomlighet är ett utdrag från ”Stötestenen” – en bok som jag varmt rekommenderar! I en tid då Jesu gudomlighet ifrågasätts så är det viktigt att med Andens ledning studera skriften och få klarhet i fundamentala frågor. Lars gör detta med profetisk skärpa. /David

Inledning

Efter delningen mellan judendomen och kristendomen blev så småningom frågan om Messias gudomlighet den avgörande skillnaden mellan de två religionerna. Treenighetsläran utvecklades inom kyrkan, medan judendomen helt förkastade tron på en gudomlig messiasgestalt. En expert inom dialogen mellan judiska rabbiner och kristna teologer har uttryckt det så här: “Tron på Jesu Gud förenar judar och kristna. Tron på Jesus som Gud skiljer oss åt.”

Med upprättelsen av den messianska judiska rörelsen i vår tid har denna fråga återigen blivit aktuell. Läs mer

Standard